Copyright 2021 - งานวิจัย โรงพยาบาลลำพูน

การพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพหัวหน้าทีมการพยาบาล หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย๑

โรงพยาบาลลำพูน

นางวัชราภรณ์ เชษฐบุรี พยาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลลำพูน

ความสำคัญ :ลักษณะการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ คือต้องให้การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องตลอด ๒๔ ชั่วโมง มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันโดยมีการจัดเวรทำงานเวรละ ๘ ชั่วโมง โดยทีมการพยาบาลประกอบด้วยบุคลากรในระดับต่างๆ หัวหน้าทีมการพยาบาลจึงมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการทีมเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ แต่ปัจจุบันยังไม่มีเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ผู้ศึกษาในฐานะหัวหน้าหอผู้ป่วย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพหัวหน้าทีมการพยาบาล หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย๑ โรงพยาบาลลำพูนขึ้น

วัตถุประสงค์:เพื่อสร้างเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพหัวหน้าทีมการพยาบาล หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย๑ โรงพยาบาลลำพูน

รูปแบบการศึกษา สถานที่ กลุ่มตัวอย่าง :รูปแบบการศึกษา การศึกษาเชิงพัฒนา (Development study) รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง พยาบาลวิชาชีพผู้ทำหน้าที่หัวหน้าทีมการพยาบาลหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ๑ จำนวน ๗ คน เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และจากการทบทวนวรรณกรรม เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพหัวหน้าทีมการพยาบาล

การวิเคราะห์ข้อมูล:ข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมนำมาวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลที่มีเนื้อหาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันรวบรวมเป็นด้านเดียวกัน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ตัวอย่าง พยาบาลวิชาชีพผู้ทำหน้าที่หัวหน้าทีมการพยาบาลหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย๑ นำมาวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลที่มีเนื้อหาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันรวบรวมเป็นด้านเดียวกัน ข้อมูลเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพหัวหน้าทีมการพยาบาลที่ได้ ฉบับร่างนำมาหาค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหารายข้อ โดยกำหนดเกณฑ์การยอมรับ ค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหารายข้อเท่ากับ๑ หากข้อใดมีค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาน้อยกว่า๑ แต่มีค่ามากกว่า ๘๐ จะนำข้อมูลนั้นไปเสนอให้ผู้เชียวชาญพิจารณาอีกครั้ง หากผู้เชี่ยวชาญเห็นชอบตรงกันร้อยละ๑๐๐ จะคงข้อนั้นไว้ ถ้าหากผู้เชี่ยวชาญไม่เห็นพ้องต้องกันจะตัดข้อนั้นออก

ผลการศึกษา:ได้เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพหัวหน้าทีมการพยาบาลหอผู้ป่วย อายุรกรรมชาย๑ โรงพยาบาลลำพูน ๕ ด้าน ดังนี้

๑) ด้านภาวะผู้นำ การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ

๒) ด้านการสื่อสารและการประสานความร่วมมือ

๓) ด้านการบริหารจัดการทั่วไป

๔) ด้านปฏิบัติการพยาบาล

๕) ด้านการรับส่งเวร โดยมีระดับคะแนน ๑ – ๔ คือ ๑ พอใช้ ๒ ปานกลาง ๓ ดี ๔ ดีมาก

ข้อยุติและการนำไปใช้ :นำเกณฑ์การประเมินที่ได้ไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพหัวหน้าทีมการพยาบาลหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย ๑ เป็นแนวทางในการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนาตนเอง และเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมให้แก่พยาบาลวิชาชีพที่จะทำหน้าที่หัวหน้าทีมการพยาบาลต่อไป

คำสำคัญ :การพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน พยาบาลวิชาชีพหัวหน้าทีมการพยาบาล หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย๑

ระบบสืบค้นงานวิจัยทางการแพทย์

การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย (R2R)

เสริมพลัง สร้างคุณภาพ สู่สุขภาวะ