Copyright 2021 - งานวิจัย โรงพยาบาลลำพูน

นวัตกรรมผ้ารองแขนวัดความดันโลหิตในผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา

มาลีวรรณ เกษตรทัต พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลลำพูน

นางศศิประภา ตันสุวัฒน์ พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ

บทนำ

การติดเชื้อดื้อยาเป็นปัญหาการติดเชื้อในโรงพยาบาลที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วโลก พบว่า ๒๘ ประเทศ ในทวีปยุโรป พบอุบัติการณ์ การติดเชื้อ methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) ใน ๙ ประเทศ อยู่ระหว่างร้อยละ ๒๕.๑ - ๕๐ ของเชื้อดื้อยาทั้งหมด และพบว่าทวีปเอเชียมีแนวโน้มการ ติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ส่วนใน ประเทศไทย พบเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่ดื้อต่อยา imipenem ในโรงพยาบาล ๒๘ แห่ง เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๔.๔ เป็นร้อยละ ๕๔.๙โดยเฉพาะใน หออภิบาลผู้ป่วยพบเชื้อนี้ดื้อยาเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๓.๑ เป็นร้อยละ ๘๑.๑ และในหอผู้ป่วยสามัญพบเชื้อนี้ดื้อยา เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑ เป็นร้อยละ ๕๕.๔ (WHO, ๒๐๑๐) ข้อมูลการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลปี ๒๕๕๘ พบอัตราการติดเชื้อดื้อยาเป็น ๐.๓๓

การติดเชื้อดื้อยา ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้ป่วยทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต เพิ่มระยะเวลาการอยู่โรงพยาบาล เพิ่มค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาล ต้องใช้ยาปฏิชีวนะที่มีราคาแพง รวมทั้งทำให้โรงพยาบาลต้องเสียค่าใช้จ่ายในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาเพิ่มมากขึ้น มาตรการที่สำคัญในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อที่สำคัญคือ การแยกอุปกรณ์ของเครื่องใช้ต่าง ๆ และที่ผ่านมาประสบปัญหาเครื่องวัดความดันโลหิตไม่เพียงพอสำหรับใช้เฉพาะกับผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา จึงมีแนวคิดในการทำนวัตกรรมผ้ารองแขนสำหรับวัดความดันโลหิตผู้ป่วยเพื่อให้มีอุปกรณ์อย่างเพียงพอ และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากการสัมผัสผู้ป่วย

วัตถุประสงค์:เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการวัดความดันโลหิตอย่างเพียงพอและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา

วิธีการดำเนินงาน:ออกแบบผ้ารองแขนโดยใช้วัสดุที่มีอยู่ โดยประสานงานกับงานตัดเย็บ จัดหาวัสดุในการประดิษฐ์ทำด้วยผ้าสองชั้น ขนาด ๙ X ๑๕ เซนติเมตร ตีนตุ๊กแก สำหรับติดแถบผ้า ซึ่งสามารถปรับขนาดตามลักษณะแขนของผู้ป่วยได้ โดยใช้จ่ายเฉลี่ย ๑ ผืน จำนวน ๒๐ บาท

ผลการดำเนินการ:บุคลากรสามารถใช้เครื่องวัดความดันโลหิตที่มีจำนวนจำกัด โดยเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา และยังสามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยที่ติดเชื้ออื่น ๆ ที่แพร่กระจายจากการสัมผัสได้อย่างดี ทำความสะอาดได้ง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย

สรุป:นวัตกรรมผ้ารองแขนวัดความดันโลหิตในผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยา สามารถลดการแพร่กระจายเชื้อ สะดวกต่อการใช้งาน และลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์ แต่อย่างไรก็ตามต้องมีการติดตามการปฏิบัติของบุคลากรในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยปลอดภัย

ระบบสืบค้นงานวิจัยทางการแพทย์

การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย (R2R)

เสริมพลัง สร้างคุณภาพ สู่สุขภาวะ